Stel cookie voorkeur in

Passend onderwijs

Goed onderwijs voor elk kind

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Voor deze kinderen verandert er met Passend onderwijs weinig.

Ongeveer één op de vijf kinderen heeft echter meer begeleiding nodig, bijvoorbeeld in de vorm van specifiek lesmateriaal of een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning is de kern van passend onderwijs. Dit doen we als school niet alleen, maar samen met andere scholen in de regio.

Alle scholen in de regio werken namelijk samen om de juiste ondersteuning voor ieder kind te kunnen organiseren. Dit samenwerkingsverband (SWV) van scholen heet in onze regio: SWV Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Het SWV bestaat uit vijftien schoolbesturen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Het gaat in totaal om 69 basisscholen, drie scholen voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs.

De ondersteuning die we in de regio met elkaar bieden is in te delen in twee soorten: de basisondersteuning en de speciale onderwijsvoorziening.

Basisondersteuning

De schoolbesturen in het SWV hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan onderwijsondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Scholen moeten op de eerste plaats voldoen aan het basisarrangement van de inspectie. Maar basisondersteuning gaat verder dan basiskwaliteit. Het betekent dat een school aan een aantal extra voorwaarden voldoet, zoals extra begeleiding in de klas, de juiste onderwijsmaterialen en natuurlijk deskundige leraren. Het is de bedoeling dat alle basisscholen in deze regio na twee jaar aan deze voorwaarden voldoen. In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven welke (extra) ondersteuning wij de leerlingen bieden.

Speciale onderwijsvoorziening

Als de ene school een kind geen passend onderwijs kan bieden, kan het zijn dat een andere school beter geschikt is. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn, of een school voor speciaal (basis)onderwijs. In de regio Duin- en Bollenstreek zijn drie scholen voor speciaal basis onderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. Hier zijn de groepen kleiner en wordt er nog meer op maat lesgegeven. Bovendien is er een scala aan extra begeleiding beschikbaar, van remedial teaching en logopedie tot een orthopedagoog en speltherapie.

De weg naar passend onderwijs

Voorheen moesten ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat zij elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden; op onze eigen school of een andere school in de omgeving. De schoolt regelt die passende onderwijsplek. De route is als volgt.

Hulp van de leerkracht

Als de basisvoorwaarden op orde zijn, kan de route naar een passend onderwijsarrangement voor een leerling starten. Deze route bestaat uit verschillende stappen. Het begint bij de leerkracht.

Het snel kunnen signaleren dat de ontwikkeling van een leerling stagneert, is de eerste stap. Op dat moment is handelingsgericht werken in de klas belangrijk. Dat betekent dat de leerkracht samen met ouders op zoek gaat naar de juiste aanpak voor het kind.

In een groeidocument legt de leerkracht vervolgens onderwerpen als oorzaken, aanpak en doelen vast. Dit document wordt gesloten zodra alle doelen behaald zijn en extra ondersteuning niet meer nodig is.

Hulp van de intern begeleider

Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, gaat hij in gesprek met de intern begeleider (IB-er) van de school. De IB-er (of andere functionaris) maakt een gedegen analyse van de situatie en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Ook hierbij is het informeren en betrekken van ouders van groot belang. De IB-er voert vervolgens de regie over het afgesproken traject.

Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld als resultaten achterblijven ondanks de ondersteuning op de basisschool, al dan niet met hulp van buiten. Om de onderwijsbehoeften goed te kunnen bepalen, is voor deze leerlingen een perspectief voor langere termijn nodig. Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld voor:

- aanvullende ondersteuning in de klas of op school (in overleg met de IB-er).

- schoolnabije ondersteuning  (in overleg met ondersteuningsteam).

- verwijzing en plaatsing speciaal (basis)onderwijs.

- plaatsing van leerlingen op een andere leerlijn (de eis van de inspectie).

- leerlingen waarvan de uitstroom op niveau groep 8 niet haalbaar lijkt of leerlingen die doelen
  ondanks de ondersteuning herhaaldelijk niet behalen.

- leerlingen waarvan de ouders een goed beargumenteerde vraag hebben.

Met hulp van het ondersteuningsteam

Als zowel de leerkracht als de IB-er en de ouders er niet uitkomen, wordt de hulp van het ondersteuningsteam ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders en IB-er, kan zo’n team bestaan uit de directeur van de school, een onderwijsspecialist en een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt wat het kind nodig heeft, en legt dit vast in een arrangement. Er zijn drie soorten arrangementen:

- hulp die een school zelf kan bieden.

- hulp die een school kan bieden met expertise van buiten.

- verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening.

Speciale onderwijsvoorziening

Stap 1: Gesprek met SBO of SO-school

Als duidelijk is dat een speciale school voor een leerling beter geschikt is, wordt een deskundige van die school uitgenodigd om te praten over de duur en intensiviteit van het arrangement. Hiermee bedoelen we een pakket aan ondersteuning. Dit arrangement wordt zo flexibel mogelijk vormgegeven, bijvoorbeeld een aantal dagdelen in plaats van een volledige lesplek. Dat maakt terugplaatsing in het regulier onderwijs indien dit mogelijk is op termijn makkelijker.

Stap 2: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Als de eerste stap is afgerond, kan bij het SWV een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Hierin staat hoe lang de verklaring geldig is (1 jaar), wat de ondersteuningsbehoefte is en de soort voorziening en categorie die daarbij aansluit. Er zijn twee mogelijkheden:

- Speciaal basisonderwijs (SBO)

- Speciaal onderwijs (SO):

·         Categorie I:   zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met epilepsie of ernstige                                    gedragsproblematiek

·         Categorie II:  lichamelijk gehandicapte kinderen

·         Categorie III: meervoudig gehandicapte kinderen

Binnen drie weken nadat de volledige aanvraag binnen is, wordt een besluit genomen.

Stap 3: Bieden van extra ondersteuning

Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen wordt de plaatsing onmiddellijk, maar in elk geval binnen zes weken gerealiseerd. De scholen voor SBO en SO hanteren een flexibele instroom.

Stap 4: Terugplaatsing vanuit het SO of SBO

Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in het ontwikkelingsperspectief beschreven hoe aan terugplaatsing naar de reguliere school gewerkt wordt. Als bij evaluatie blijkt dat dit een optie is, vindt overleg plaats met ouders en de school van herkomst. Een andere reguliere school die meer passend is, bestaat ook tot de mogelijkheden.

Stap 5:

Rechtstreekse instroom

Voor sommige leerlingen is al snel duidelijk dat zij aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Deze leerlingen hoeven niet de reguliere route te volgen. Een team van onderwijsspecialisten zal het verzoek om rechtstreekse instroom behandelen.

Voor meer informatie zie website van SWV: http://po.swv-db.nl/