MR en OR

De Medezeggenschapsraad denkt mee met directie en bestuur over alle schoolaangelegenheden en houdt daarbij de belangen van de ouders/verzorgers en het personeel in het oog. De taken en verantwoordelijkheden van de MR zijn in de wet geregeld en zijn vergelijkbaar met die van de Ondernemingsraad in het bedrijfsleven.

De hoofdtaken van de MR zijn:

  • Instemmen of adviseren m.b.t. schoolgids, schoolplan, veiligheid, ouderbijdrage, begroting, vakantieregeling, formatie, taakbeleid;
  • Overleg voeren met het bestuur over de algemene gang van zaken op school;
  • Onderling overleg voeren over alle schoolaangelegenheden, voorstellen doen en standpunten kenbaar maken;
  • De openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school bevorderen;
  • Waken tegen discriminatie.

De MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die zich op stichtingsniveau bezighoudt met school overstijgende zaken zoals bovenschools budget, personeelsbeleid en begrotingssystemen.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden; drie personeelsleden en drie ouders:

Oudergeleding:

Armand Stelma (voorzitter)
Lodewijk Benjaminse
Jeroen Bergevoet

Personeelsgeleding:

Sandra van Hees-Laman
Patrick Verhoeven
Melanie de Wit

  

De Oudervereniging van De Buitenplaats wordt gevormd door alle ouders van de kinderen van de school.Het bestuur (de Ouderraad) van de oudervereniging bestaat minimaal uit zeven leden. De algemene ledenvergadering wordt in september/oktober gehouden. De oudervereniging wordt betrokken in het overleg over diverse zaken, zoals vieringen en buitenschoolse activiteiten.

Het belangrijkste deel van de inkomsten ontvangt de school van het Ministerie van Onderwijs.Niet altijd zijn de bijdragen voor onderwijs, onderhoud en leermiddelen toereikend. Om kwalitatief goed en eigentijds onderwijs te kunnen geven, vragen we als team, MR en Ouderraad, om een vrijwillige ouderbijdrage per schooljaar per kind. Voor kinderen die in de loop van het jaar aangemeld worden is er een regeling naar rato van het aantal maanden.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 70,00 per jaar.