De Buitenplaats

Kijk op onderwijs

Sociale veiligheid

Op de De Buitenplaats vinden we het belangrijk dat we een veilige omgeving hebben voor leerlingen, ouders/verzorgers en schoolprofessionals. Daarom heeft Sophia Scholen een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF. Klik hieronder op de afbeelding om dit interactieve PDF te openen.

Doel van het beleid

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, schoolprofessionals en ouders/verzorgers. Wij streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

Schoolspecifieke informatie wat niet in het interactieve beleid staat
Het beleidsstuk is geldig voor alle Sophia Scholen. Er zijn ook een aantal schoolspecifieke zaken, die niet in het interactieve beleid staan. Deze staan hieronder beschreven.Relevante contactpersonen omtrent Sociale Veiligheid binnen onze school

 • Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Petra de Bruijn
 • Vertrouwenspersoon: Lotte Hendriks
 • Directeur: Gertie de Bruin
 • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel

Als er sprake is van een sociaal-onveilige situatie op school kun je als ouder terecht bij:

 • De leerkracht van je kind;
 • Intern begeleiders: MilouWolvers, Petra de Bruijn en Femke Hazenoot
 • Vertrouwenspersoon: Lotte Hendriks
 • Directeur: Gertie de Bruin

 

Gedragsregels
Naast de vier omgangsnormen uit het Veiligheidsplan besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren.

 De basisregels uit de Kanjertraining versterken gewenst gedrag:

 • We vertrouwen elkaar.
 • We helpen elkaar.
 • Niemand speelt de baas.
 • Niemand lacht uit.
 • Niemand doet zielig.

 

Lesprogramma

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, waaronder:

 • ‘Kriebels in je buik’, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;
 • Lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8: Kanjertraining en Positive Behaviour Support (PBS)
 • Het signaleringsinstrument KanVas, die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt
 • Het SENSOA vlaggensysteem voor omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

Extra ondersteuning van leerlingen

Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kan bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)/ Jeugd- en gezinsteam (Voor ieder 1) of ‘Veilig Thuis’. In overleg met de ouders wordt besloten welke (extra) ondersteuning je kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

 

Contactgegevens:

Jeugdarts                                Marlous Adema          088 - 3084715   madema@ggdhm.nl
Jeugdverpleegkundige      Laura Klein                   088 - 3083791   lklein@ggdhm.nl         
Assistente JGZ                       Sandra Bal                    088 - 3084489   sbal@ggdhm.nl
Voor ieder 1 (JGT/CJG)                                                  0252 - 742120    sassenheimwarmond@voorieder1.nl

 

Burgerschapsvorming en sociale integratie

Wij willen kinderen met ons onderwijs voorbereiden op de taken en rollen die ze nu en in de toekomst in de maatschappij vervullen. Voorbeelden zijn de consument, de verkeersdeelnemer en de burger in een democratische rechtstaat.

Om in die taken en rollen goed te kunnen functioneren en deelnemen aan de samenleving, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Kinderen dienen hiervoor kennis te ontwikkelen over en inzicht te verwerven in belangrijke algemeen aanvaarde normen en waarden en te weten hoe daarnaar te handelen. We willen kinderen respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtstaat bijbrengen en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens. We willen kinderen het gevoel geven dat ze mee kunnen en mogen praten over belangrijke zaken, zodat ze zich betrokken voelen bij de klas, de school en de omgeving van de school.

Als school richten we ons op de samenleving als geheel en op de directe leefomgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen met diverse culturen en achtergronden met elkaar kennismaken en leren samenwerken. Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving. We willen bijdragen aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die de kinderen in staat stellen een deel uit te maken van deze samenleving.

Als school besteden we actief aandacht aan:

 • democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes;
 • participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten;
 • identiteit: er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wie is die ander’.

Kinderen leren hiermee ontdekken, dat er verschillende zienswijzen zijn op bepaalde problemen, ze leren kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren een eigen mening te formuleren en te onderbouwen.