De Buitenplaats

Kijk op onderwijs

Klachtenregeling

Klachtenregeling Sophia Scholen

Als Sophia Scholen en school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.
Scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten.
Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld
en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen of de schoolorganisatie.
Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de geschillencommissie.

Op de scholen zijn contactpersonen benoemd.
De naam van de contactpersoon op de onze school is Christine Moleveld (Bereikbaar op: 071-3010568 en via SchouderCom).

Bij haar kunt u altijd terecht om, altijd vertrouwelijk, een geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen ondernomen kunnen worden.

De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school, aangesteld door het bestuur van Sophia Scholen en werkzaam voor alle Sophia Scholen.
De externe vertrouwenspersoon bespreekt met u de klacht en ondersteunt u bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

Indien nodig, kunt u de klacht officieel indienen bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs *.
De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs onderzoekt de klacht, hoort partijen en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bestuur van Sophia Scholen beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten. Het bestuur van Sophia Scholen gaat er vanuit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.

Contactgegevens vertrouwenspersoon en geschillencommissie:

De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden: Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 

De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is te bereiken via Postbus 82324 2508 EH Den Haag,  telefoon: 070 - 3925508 (van 9.00 tot 16.30 uur), e-mail:  info@gcbo.nl

*Het reglement van de geschillencommissie kan worden opgevraagd via www.GCBO.nl.
  Op deze site kunt u ook het vragenformulier voor het indienen van uw klacht downloaden.