De Buitenplaats

Kijk op onderwijs

Privacy

Op De Buitenplaats gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de Sophia Scholen staat beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.  

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen. Ook gebruiken we persoonsgegevens voor de organisatie van ons onderwijs.  

Een aantal gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school.  Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling. Het kan hierbij ook gaan om relevante medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).  

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de organisatie die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.  

Als wettelijke verzorger hebben jullie het recht om de gegevens van en over je kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mogen jullie vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor eventuele publicatie van beeldmateriaal wordt vooraf jullie toestemming gevraagd. Jullie hebben het recht om de toestemming tussentijds aan te passen. We hebben stichtingbreed huisregels opgesteld hoe om te gaan met fotograferen en filmen.