MR

De Medezeggenschapsraad denkt mee met directie en bestuur over alle schoolaangelegenheden en houdt daarbij de belangen van de ouders/verzorgers en het personeel in het oog. De taken en verantwoordelijkheden van de MR zijn in de wet geregeld en zijn vergelijkbaar met die van de Ondernemingsraad in het bedrijfsleven.

De hoofdtaken van de MR zijn:

  • Instemmen of adviseren m.b.t. schoolgids, schoolplan, veiligheid, ouderbijdrage, begroting, vakantieregeling, formatie, taakbeleid;
  • Overleg voeren met het bestuur over de algemene gang van zaken op school;
  • Onderling overleg voeren over alle schoolaangelegenheden, voorstellen doen en standpunten kenbaar maken;
  • De openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school bevorderen;
  • Waken tegen discriminatie.

De MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die zich op stichtingsniveau bezighoudt met school overstijgende zaken zoals bovenschools budget, personeelsbeleid en begrotingssystemen.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden; drie personeelsleden en drie ouders:

Oudergeleding:

       
       Eric van den Berg                            Lodewijk Benjaminse                            Rewas Tigelaar

Personeelsgeleding:


       
          Franske Lindhout                               Romy Christiaanse                                Stefanie Nijgh